EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคปกติ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2567
11 พ.ค. 2567
เปิดรับสมัคร 13 - 26 พ.ค. 67

กรอกประวัติรายงานตัวเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
07 พ.ค. 2567
รายงานตัว 13 - 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
30 เม.ย. 2567
รับสมัคร 1-25 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับย้ายหลักสูตรสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
03 เม.ย. 2567
ยื่นเอกสาร 22 เม.ย. - 17 พ.ค. 67

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ (ส-อา) ปีการศึกษา 2567
21 ก.พ. 2567
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 22 ก.พ. - 15 พ.ค. 67

NEW..!!! ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรี ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566
21 ก.พ. 2567
** เปิดระบบจอง 2- 4 มีนาคม 2566

แจ้งความประสงค์การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
18 ธ.ค. 2566
ใบปริญญาบัตร , ใบรับรองคุณวุฒิ , ใบทรานสคริป

คู่มือนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
16 ต.ค. 2566

ประกาศขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2566
28 ส.ค. 2566

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
26 ส.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
07 ส.ค. 2566
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566

ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน
17 ก.ค. 2565
ใช้ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน ทั้งส่วนทะเลแก้วและส่วนวังจันทน์

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
03 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

 

กำหนดการ

CALENDER   พฤษภาคม 2567

Campus Tour  พฤษภาคม 2567
คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)