EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเข้าศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และประเภททุนต่างๆ ปีการศึกษา 2567
07 ธ.ค. 2566
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน, ต่อเนื่อง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
07 ธ.ค. 2566
สอบสัมภาษณ์ 23 ธันวาคม 2566

สมัครประกวดวาดภาพ \"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุาฯ สยามบรมราชกุมารี\"
01 ธ.ค. 2566
ภายใต้กรอบแนวคิด \"ศรีเทพ : มรดกโลกในมือเยาวชน\" สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 ถึง 15 ม.ค. 67

แจ้งความประสงค์การจัดส่งเอกสารใบจบทางไปรษณีย์ (เฉพาะใบรับรองคุณวุฒิ , ใบรายงานผลการศึกษา)
27 พ.ย. 2566

ประกาศรายวิชาเสรีที่เปิดสอน ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 2/2566
21 ต.ค. 2566
**เริ่มจองครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

คู่มือนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
16 ต.ค. 2566

ประกาศขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2566
28 ส.ค. 2566

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
26 ส.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566
07 ส.ค. 2566
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การจองรายวิชาเสรี ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 2/2566
31 พ.ค. 2566
**เปิดระบบจอง 7 - 9 ตุลาคม 2566**

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565
05 เม.ย. 2566
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2565

ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน
17 ก.ค. 2565
ใช้ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน ทั้งส่วนทะเลแก้วและส่วนวังจันทน์

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
03 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

 

กำหนดการ

CALENDER   ธันวาคม 2566

 01 
 ธ.ค. 
 ยื่นเรียนร่วม เรียนกรณีพิเศษ ภาคปกติ เทอม 2/2566 ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566
 
 05 
 ธ.ค. 
 หยุด วันพ่อแห่งชาติ
 
 07 
 ธ.ค. 
 วันสุดท้าย ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ไม่เสียค่าปรับ เทอม 1/2566
 
 11 
 ธ.ค. 
 หยุด ชดเชยวันรัฐธรรมนุญ
 
 12 
 ธ.ค. 
 หยุด วันซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร
 
 13 
 ธ.ค. 
 หยุด วันซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร
 
 14 
 ธ.ค. 
 หยุด วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
 
 15 
 ธ.ค. 
 หยุด วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
 
 16 
 ธ.ค. 
 หยุด วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
 
 17 
 ธ.ค. 
 หยุด วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
 
 18 
 ธ.ค. 
 วันสุดท้าย ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ เทอม 2/2566 ณ โครงการจัดตั้งกองคลัง
 
 30 
 ธ.ค. 
 หยุด วันสิ้นปี
 
 31 
 ธ.ค. 
 หยุด วันสิ้นปี
 

Campus Tour  ธันวาคม 2566
คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)