EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565
18 พ.ค. 2565
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 2565
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565
15 พ.ค. 2565
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา และประเภททุน ประจำปีการศึกษา 2565
24 เม.ย. 2565
รายงานตัว และชำระค่าบำรุงการศึกษา 25 เม.ย. - 6 พ.ค. 65

ขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์การรับใบจบการศึกษาทางไปรษณีย์ สำหรับนักศึกษาที่อนุมัติจบการศึกษาวันที่ 21 เม.ย. 2565
21 เม.ย. 2565
( แจ้งความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 12 พฤษภาคม 2565 )

กำหนดการลงทะเบียนสำหรับภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ 3/2564
11 เม.ย. 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู /ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศการเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป. (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3/2564
11 เม.ย. 2565

กำหนดการและขั้นตอนการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
07 เม.ย. 2565
สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 เท่านั้น

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน 2564
29 มี.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 3/2564
29 มี.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู /ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศการเลือกวิชาเลือกเสรีนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
05 ม.ค. 2565
จองวิชาเลือกเสรีระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2565

ประกาศขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
14 พ.ค. 2564
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 1/2565
06 ส.ค. 2563
(นศ. ที่ไม่ได้จอง สามารถจองได้ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

 

กำหนดการ

CALENDER   พฤษภาคม 2565

Campus Tour  พฤษภาคม 2565
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)