EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565
20 มิ.ย. 2565
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
20 มิ.ย. 2565
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565

ประกาศการเลือกวิชาเลือกเสรีนักศึกษาภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1/2565
10 มิ.ย. 2565
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2565

ขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565
09 มิ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาย้ายสาขาวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
31 พ.ค. 2565
รายงานตัว รับรหัสนักสึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2565
26 พ.ค. 2565
รับสมัครตั้งแต่ 25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65

กำหนดการลงทะเบียนสำหรับภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ 3/2564
11 เม.ย. 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู /ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศการเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป. (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3/2564
11 เม.ย. 2565

กำหนดการและขั้นตอนการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
07 เม.ย. 2565
สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 เท่านั้น

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน 2564
29 มี.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 3/2564
29 มี.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู /ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศการเลือกวิชาเลือกเสรีนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
05 ม.ค. 2565
จองวิชาเลือกเสรีระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2565

ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 1/2565
06 ส.ค. 2563
(นศ. ที่ไม่ได้จอง สามารถจองได้ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

 

กำหนดการ

CALENDER   มิถุนายน 2565

Campus Tour  มิถุนายน 2565
คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)