EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรีภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2/2565
15 ก.ย. 2565
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อ รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ภาคปกติ เทอม 2/2565
10 ก.ย. 2565
เปิดระบบจองครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 30 กันยายน 2565

ประกาศการเลือกวิชาเลือกเสรีนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565
22 ส.ค. 2565
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565

ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
22 ส.ค. 2565

ตรวจสอบสถานะเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
18 ก.ค. 2565

ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน
17 ก.ค. 2565
ใช้ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน ทั้งส่วนทะเลแก้วและส่วนวังจันทน์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
05 ก.ค. 2565
ระดับปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู/บัณฑิตศึกษา/หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
05 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
03 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

ขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565
09 มิ.ย. 2565

 

กำหนดการ

CALENDER   ตุลาคม 2565

 07 
 ต.ค. 
 ใช้ตารางเรียน วันศุกร์
 
 13 
 ต.ค. 
 หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
 
 14 
 ต.ค. 
 หยุด ราชการกรณีพิเศษ
 
 15 
 ต.ค. 
 วันสุดท้าย ภาคปกติ ชำะระเงินค่าบำรุงการศึกษา #แบบไม่เสียค่าปรับ เทอม 1/2565
 
 24 
 ต.ค. 
 หยุด ชดเชยวันปิยะมหาราช
 

Campus Tour  ตุลาคม 2565
คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)