EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

แจ้งความประสงค์การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียน (ใบจบการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่อนุมัติจบการศึกษาวันที่ 30 พ.ย. 2564
01 ธ.ค. 2564
( แจ้งความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 6 ธันวาคม 2564 )

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และประเภททุนต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565
17 พ.ย. 2564
ตั้งแต่ 1 พ.ย. - 24 ธ.ค. 64

เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
15 พ.ย. 2564
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)

ประกาศการเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป. (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564
15 พ.ย. 2564
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/2564
24 ต.ค. 2564
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1/2564 ( ฉบับที่ 2)
24 ต.ค. 2564
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู /ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 2/2564
12 ต.ค. 2564
**หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จองไม่ปรากฎ ให้จองรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้ง**

อัพโหลดรูปถ่ายทำบัตรนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
28 ส.ค. 2564
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2564
18 ส.ค. 2564
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
20 พ.ค. 2564
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

ประกาศขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
14 พ.ค. 2564
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

กำหนดการ

CALENDER   ธันวาคม 2564

Campus Tour  ธันวาคม 2564
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)