EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
14 พ.ค. 2564
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทโครงการทุนการศึกษาพิษณุโลก-สุโขทัย 1 ตำบล 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2564
13 พ.ค. 2564
กรอกประวัติรายงานตัว 13-14 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564 (ปริญญาตรี,ปริญญาตรีเทียบโอน,ต่อเนื่อง)
07 พ.ค. 2564
เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 Admission (Admission 1,Admission 2) ประจำการศึกษา 2564
07 พ.ค. 2564
รับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม 2564 ทาง https://student.mytcas.com

แจ้งความประสงค์การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียน (ใบจบการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่อนุมัติจบการศึกษาวันที่ 5 พ.ค. 2564
05 พ.ค. 2564
ตั้งแต่วันที่ 6-12 พ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทโครงการทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง ประจำปีการศึกษา 2564
05 พ.ค. 2564
รายงานตัวออนไลน์พร้อมชำระเงิน 10-14 พฤษภาคม 2564

รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทความสามารถพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
30 เม.ย. 2564
รายงานตัวออนไลน์พร้อมชำระเงิน 10-14 พฤษภาคม 2564 (ตัวจริง)

รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภททุนพัฒนากีฬา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
30 เม.ย. 2564
รายงานตัวออนไลน์พร้อมชำระเงิน 10-14 พฤษภาคม 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
30 เม.ย. 2564
รายงานตัว 1 - 15 พฤษภาคม 2564

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62-63)
29 เม.ย. 2564
ตั้งแต่วันที่ 5-28 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารการลงทะเบียนเรียนร่วม เรียนกรณีพิเศษ 3/2563 (ยื่นระหว่างวันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น )
29 เม.ย. 2564
#เปิดระบบลงทะเบียนเรียนร่วม/เรียนกรณีพิเศษ 💥 ลิงค์ขั้นตอนการลงทะเบียน : https://shorturl.at/cvCIN 💥

ทุนการศึกษาพิษณุโลก-สุโขทัย 1 ตำบล 1 ทุน >>ประกาศการสอบสัมภาษณ์
23 เม.ย. 2564
จัดทำเรียงความตามหัวข้อ เพื่อแทนการสอบสัมภาษณ์ ส่งภายใน 30 เมษายน 2564

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 3/2563
05 มี.ค. 2564
**หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จองไม่ปรากฎ ให้จองรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้ง**

เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 25 ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564 Clik+++
01 มี.ค. 2564
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
17 ก.พ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 15 พ.ค. 2564

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคปกติ เทอม 1/2564 (ที่เปิดสอน)
20 ม.ค. 2564
** เริ่มจองรายวิชาเลือกเสรี รอบที่ 2 วันที่ 21 ม.ค. - 31 มี.ค.64**

 

กำหนดการ

CALENDER   พฤษภาคม 2564

 04 
 พ.ค. 
 หยุด วันฉัตรมงคล
 
 10 
 พ.ค. 
 หยุด วันพืชมงคล
 
 22 
 พ.ค. 
 ไม่หยุด จัดการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ตามปกติ
 
 23 
 พ.ค. 
 ไม่หยุด จัดการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ตามปกติ
 
 26 
 พ.ค. 
 หยุด วันวิสาขบูชา
 

Campus Tour  พฤษภาคม 2564
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)