EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 2/2564
12 ต.ค. 2564
**หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จองไม่ปรากฎ ให้จองรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้ง**

ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรีภาคกศ.ป.ป. (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
22 ก.ย. 2564
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารการลงทะเบียนเรียนร่วม เรียนกรณีพิเศษ แบบออนไลน์ ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 1/2564
31 ส.ค. 2564
ยื่นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564

อัพโหลดรูปถ่ายทำบัตรนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
28 ส.ค. 2564
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา และพิมพ์ใบลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 (ปริญญาโท-ปริญญาเอก)
25 ส.ค. 2564

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ตรวจสอบตารางเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 25 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
24 ส.ค. 2564
ตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2564

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2564
18 ส.ค. 2564
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 2/2564
16 ส.ค. 2564
--เปิดระบบ ให้เข้าจอง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 31 กันยายน 2564--

ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร
13 ส.ค. 2564
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
16 มิ.ย. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
20 พ.ค. 2564
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

ประกาศขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
14 พ.ค. 2564
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

กำหนดการ

CALENDER   ตุลาคม 2564

 13 
 ต.ค. 
 หยุด วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
 
 19 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ 1/2564 (แนวทางการจัดสอบ (ข้อ 4) https://bit.ly/3mdEEiH)
 
 20 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ 1/2564 (แนวทางการจัดสอบ (ข้อ 4) https://bit.ly/3mdEEiH)
 
 21 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ 1/2564 (แนวทางการจัดสอบ (ข้อ 4) https://bit.ly/3mdEEiH)
 
 22 
 ต.ค. 
 หยุด กรณีพิเศษ (วันปิยมหาราช)
 
 23 
 ต.ค. 
 ไม่หยุด จัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) ตามปกติ
 
 25 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ 1/2564 (แนวทางการจัดสอบ (ข้อ 4) https://bit.ly/3mdEEiH)
 
 26 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ 1/2564 (แนวทางการจัดสอบ (ข้อ 4) https://bit.ly/3mdEEiH)
 
 27 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ 1/2564 (แนวทางการจัดสอบ (ข้อ 4) https://bit.ly/3mdEEiH)
 
 28 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ 1/2564 (แนวทางการจัดสอบ (ข้อ 4) https://bit.ly/3mdEEiH)
 
 29 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ 1/2564 (แนวทางการจัดสอบ (ข้อ 4) https://bit.ly/3mdEEiH)
 

Campus Tour  ตุลาคม 2564
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)