EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

เปิดรับนักศึกษาใหม่!! ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คลิ๊ก!!
16 ม.ค. 2564
ใกล้ปิดรับสมัครแล้วนะคะ!! **ปิดรับสมัคร 22 มกราคม 2564 เท่านั้น**

ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารการลงทะเบียนเรียนร่วม เรียนกรณีพิเศษ 2/2563 (ยื่นระหว่างวันที่ 9 - 17 มกราคม 2564 เท่านั้น )
11 ม.ค. 2564
การลงทะเบียนเรียนร่วม (มรพส.6) และลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ (มรพส.7) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) และภาคปกติ เรียนร่วม

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์)
03 ธ.ค. 2563

ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 2/2563 (รอบที่ 2)
06 ส.ค. 2563
(นศ. ที่ไม่ได้จอง สามารถจองได้ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. - 30 ก.ย. 63)

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2563
17 มิ.ย. 2563
**หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จองไม่ปรากฎ ให้จองรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้ง**

 

กำหนดการ

CALENDER   มกราคม 2564

Campus Tour  มกราคม 2564
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)