EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

แจ้งความประสงค์การรับใบจบการศึกษา จัดส่งทางไปรษณีย์ /รับด้วยตัวเอง สำหรับนักศึกษาที่อนุมัติจบการศึกษาวันที่ 30 ม.ค. 66
30 ม.ค. 2566
( แจ้งความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และประเภททุนต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2566
17 ม.ค. 2566
รายงานตัว 18 ม.ค. - 8 ก.พ. 66 เท่านั้น

ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
16 ม.ค. 2566
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรีภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3/2565
16 ม.ค. 2566
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2566

สมัครประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
09 ม.ค. 2566
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2566

คู่มือนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
18 ต.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท- ปริญญาเอก

ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน
17 ก.ค. 2565
ใช้ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน ทั้งส่วนทะเลแก้วและส่วนวังจันทน์

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
03 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

ขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565
09 มิ.ย. 2565

 

กำหนดการ

CALENDER   มกราคม 2566

 01 
 ม.ค. 
 หยุด วันขึ้นปีใหม่
 
 02 
 ม.ค. 
 หยุด ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
 
 07 
 ม.ค. 
 เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565 #ภาคพิเศษ(วันเสาร์ -อาทิตย์)
 

Campus Tour  มกราคม 2566
คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)