EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

NEW!!ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2567
11 ก.ค. 2567
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2567

ประกาศขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
05 ก.ค. 2567

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
24 มิ.ย. 2567

NEW..!!! ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรี ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) รุ่นที่ 25-27 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
15 มิ.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567
13 มิ.ย. 2567
เปิดระบบรายงานตัว 15 มิถุนายน 2567

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ รุ่นที่ 28) และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567
12 มิ.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และ เทียบโอน,ต่อเนื่อง ภาคปกติ รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2567
02 มิ.ย. 2567
รายงานตัวภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2567
28 พ.ค. 2567
รายงานตัว 27 พ.ค. - 7 มิ.ย. 67

แจ้งความประสงค์การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
18 ธ.ค. 2566
ใบปริญญาบัตร , ใบรับรองคุณวุฒิ , ใบทรานสคริป

คู่มือนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
16 ต.ค. 2566

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
26 ส.ค. 2566

ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน
17 ก.ค. 2565
ใช้ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน ทั้งส่วนทะเลแก้วและส่วนวังจันทน์

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
03 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

 

กำหนดการ

CALENDER   กรกฏาคม 2567

Campus Tour  กรกฏาคม 2567
คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)