EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
24 ต.ค. 2563
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปี 2564 คลิ๊ก!!!
05 ต.ค. 2563
ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึง 22 มกราคม 2564

ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 2/2563 (รอบที่ 2)
06 ส.ค. 2563
(นศ. ที่ไม่ได้จอง สามารถจองได้ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. - 30 ก.ย. 63)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
23 มิ.ย. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2563
17 มิ.ย. 2563
**หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จองไม่ปรากฎ ให้จองรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้ง**

 

กำหนดการ

CALENDER   ตุลาคม 2563

 13 
 ต.ค. 
 หยุด วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
 
 15 
 ต.ค. 
 ใช้ตารางเรียน วันอังคาร (ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน)
 
 16 
 ต.ค. 
 ใช้ตารางเรียน วันอังคาร (ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน)
 
 20 
 ต.ค. 
 ใช้ตารางเรียน วันจันทร์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน)
 
 21 
 ต.ค. 
 ใช้ตารางเรียน วันศุกร์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน)
 
 23 
 ต.ค. 
 หยุด วันปิยมหาราช
 
 26 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ เทอม 1/2563 วันที่ 1
 
 27 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ เทอม 1/2563 วันที่ 2
 
 28 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ เทอม 1/2563 วันที่ 3
 
 29 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ เทอม 1/2563 วันที่ 4
 
 30 
 ต.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ เทอม 1/2563 วันที่ 5
 

Campus Tour  ตุลาคม 2563
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)