EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ (ส-อา) ปีการศึกษา 2567
21 ก.พ. 2567
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 22 ก.พ. - 15 พ.ค. 67

NEW..!!! ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรี ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566
21 ก.พ. 2567
** เปิดระบบจอง 2- 4 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และเทียบโอน,ต่อเนื่อง ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา และประเภททุน ปีการศึกษา 2567
28 ม.ค. 2567
กรอกประวัติรายงานตัว 21 ก.พ. - 4 มี.ค. 67

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
28 ม.ค. 2567
เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ก.พ. - 30 มี.ค. 67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
19 ม.ค. 2567
ภายใต้กรอบแนวคิด \"ศรีเทพ : มรดกโลกในมือเยาวชน\" ประกวดแข่งขันในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และประเภททุนต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2567
26 ธ.ค. 2566
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน, ต่อเนื่อง)

แจ้งความประสงค์การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
18 ธ.ค. 2566
ใบปริญญาบัตร , ใบรับรองคุณวุฒิ , ใบทรานสคริป

สมัครประกวดวาดภาพ \"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุาฯ สยามบรมราชกุมารี\"
01 ธ.ค. 2566
ภายใต้กรอบแนวคิด \"ศรีเทพ : มรดกโลกในมือเยาวชน\" สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 ถึง 15 ม.ค. 67

ประกาศรายวิชาเสรีที่เปิดสอน ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 2/2566
21 ต.ค. 2566
**เริ่มจองครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

คู่มือนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
16 ต.ค. 2566

ประกาศขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2566
28 ส.ค. 2566

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
26 ส.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
07 ส.ค. 2566
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การจองรายวิชาเสรี ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 2/2566
31 พ.ค. 2566
**เปิดระบบจอง 7 - 9 ตุลาคม 2566**

ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน
17 ก.ค. 2565
ใช้ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน ทั้งส่วนทะเลแก้วและส่วนวังจันทน์

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
03 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

 

กำหนดการ

CALENDER   กุมภาพันธ์ 2567

Campus Tour  กุมภาพันธ์ 2567
คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)