EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

รายงานตัวเข้าศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2564
18 ก.ค. 2564
ตั้งแต่ 19 ก.ค. - 15 ส.ค. 64

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 25 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
14 ก.ค. 2564
ตั้งแต่ 15 ก.ค. - 4 ก.ย. 64

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
30 มิ.ย. 2564
ตั้งวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารการลงทะเบียนเรียนร่วม เรียนกรณีพิเศษ แบบออนไลน์ ภาคปกติ 1/2564
26 มิ.ย. 2564
ยื่นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
23 มิ.ย. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
16 มิ.ย. 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป และระดับบัณฑิตศึกษา (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563
16 มิ.ย. 2564

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
20 พ.ค. 2564
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

ประกาศขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
14 พ.ค. 2564
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2564
05 มี.ค. 2564
**หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จองไม่ปรากฎ ให้จองรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้ง**

 

กำหนดการ

CALENDER   กรกฏาคม 2564

 03 
 ก.ค. 
 ไม่หยุด จัดการเรียนการสอนตามปกติ (ออนไลน์)
 
 04 
 ก.ค. 
 ไม่หยุด จัดการเรียนการสอนตามปกติ (ออนไลน์)
 
 24 
 ก.ค. 
 ไม่หยุด จัดการเรียนการสอนตามปกติ (ออนไลน์)
 
 25 
 ก.ค. 
 ไม่หยุด จัดการเรียนการสอนตามปกติ (ออนไลน์)
 
 26 
 ก.ค. 
 หยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
 
 27 
 ก.ค. 
 หยุดการเรียนการสอน ตามปฏิทินการศึกษา (เนื่องจากวันจัดการเรียนการสอนครบ 15 สัปดาห์)
 
 28 
 ก.ค. 
 หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 

Campus Tour  กรกฏาคม 2564
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)