EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

NEW!! ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 (เฉพาะสาขาที่มีสอบสัมภาษณ์)
19 เม.ย. 2564
สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ วันที่ 24 เมษายน 2564 >>ส่วนสาขาที่ไม่มีสอบสัมภาษณ์ในประกาศนี้ให้ตรวจสอบรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 เมษายน 2564

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 3/2563
05 มี.ค. 2564
**หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จองไม่ปรากฎ ให้จองรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้ง**

เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 25 ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564 Clik+++
01 มี.ค. 2564
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
17 ก.พ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 15 พ.ค. 2564

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคปกติ เทอม 1/2564 (ที่เปิดสอน)
20 ม.ค. 2564
** เริ่มจองรายวิชาเลือกเสรี รอบที่ 2 วันที่ 21 ม.ค. - 31 มี.ค.64**

ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารการลงทะเบียนเรียนร่วม เรียนกรณีพิเศษ 2/2563 (ยื่นระหว่างวันที่ 9 - 17 มกราคม 2564 เท่านั้น )
11 ม.ค. 2564
การลงทะเบียนเรียนร่วม (มรพส.6) และลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ (มรพส.7) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) และภาคปกติ เรียนร่วม

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์)
03 ธ.ค. 2563

 

กำหนดการ

 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 กำหนดการจองรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอนภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563

 กำหนดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

 กำหนดการจองรายวิชาเลือกเสรี ภาคกศ.ป.ป. (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3/2563

 กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2563

 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอนภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2563

 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอนภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3/2563

 กำหนดการลงทะเบียนภาคกศ.ป.ป. ภาคการศึกษาที่ 3/2563

CALENDER   เมษายน 2564

Campus Tour  เมษายน 2564
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)