EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
24 ต.ค. 2563
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปี 2564 คลิ๊ก!!!
05 ต.ค. 2563
ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึง 22 มกราคม 2564

ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 2/2563 (รอบที่ 2)
06 ส.ค. 2563
(นศ. ที่ไม่ได้จอง สามารถจองได้ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. - 30 ก.ย. 63)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
23 มิ.ย. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2563
17 มิ.ย. 2563
**หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จองไม่ปรากฎ ให้จองรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้ง**

 

กำหนดการ

CALENDER   พฤศจิกายน 2563

 02 
 พ.ย. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ เทอม 1/2563 วันที่ 6
 
 03 
 พ.ย. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ เทอม 1/2563 วันที่ 7
 
 04 
 พ.ย. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ เทอม 1/2563 วันที่ 8
 
 05 
 พ.ย. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ เทอม 1/2563 วันที่ 9
 
 06 
 พ.ย. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ เทอม 1/2563 วันที่ 10
 
 23 
 พ.ย. 
 เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภาคปกติ
 
 23 
 พ.ย. 
 เปิดระบบ การลงทะเบียนเรียนร่วม เรียนกรณีพิเศษ ภาคปกติ เทอม 2/2563
 
 24 
 พ.ย. 
 เปิดระบบ การลงทะเบียนเรียนร่วม เรียนกรณีพิเศษ ภาคปกติ เทอม 2/2563 วันที่ 2
 
 25 
 พ.ย. 
 เปิดระบบ การลงทะเบียนเรียนร่วม เรียนกรณีพิเศษ ภาคปกติ เทอม 2/2563 วันที่ 3
 

Campus Tour  พฤศจิกายน 2563
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)