EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศการเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14 ม.ค. 2565

ประกาศการเลือกวิชาเลือกเสรีนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
05 ม.ค. 2565
จองวิชาเลือกเสรีระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2565

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคการศึกษาที่ 2/2564
21 ธ.ค. 2564
สำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษา 2/2564
07 ธ.ค. 2564

ประกาศการเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอน ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
07 ธ.ค. 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/2564
24 ต.ค. 2564
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษา

อัพโหลดรูปถ่ายทำบัตรนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
28 ส.ค. 2564
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
20 พ.ค. 2564
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

ประกาศขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
14 พ.ค. 2564
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

กำหนดการ

CALENDER   มกราคม 2565

 01 
 ม.ค. 
 หยุด วันขึ้นปีใหม่
 
 02 
 ม.ค. 
 หยุด วันขึ้นปีใหม่
 
 03 
 ม.ค. 
 หยุด ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
 

Campus Tour  มกราคม 2565
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)