EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
10 ส.ค. 2565
สอบคัดเลือก วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
07 ส.ค. 2565
รายงานตัว 8-17 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี(เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
03 ส.ค. 2565
รายงานตัว 4 -10 สิงหาคม 2565

แจ้งความประสงค์การรับ ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ส.ค. 65)
02 ส.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่ อนุมัติจบวันที่ 18 ก.พ. 65 เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
31 ก.ค. 2565
รายงานตัว 1-10 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3
27 ก.ค. 2565
27 ก.ค. - 10 ส.ค. 65

ตรวจสอบสถานะเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
18 ก.ค. 2565

ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน
17 ก.ค. 2565
ใช้ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน ทั้งส่วนทะเลแก้วและส่วนวังจันทน์

รายวิชาเสรีที่เปิดเรียนร่วมของภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
12 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

กำหนดการลงทะเบียน และ ลงทะเบียนเรียนร่วม ภาคการศึกษา 1/2564
12 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
09 ก.ค. 2565
ขยายเวลารับสมัคร - 17 ส.ค. 65 เฉพาะ รป.ด. และ น.ม. เท่านั้น

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
05 ก.ค. 2565
ระดับปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู/บัณฑิตศึกษา/หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
05 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
03 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2565
28 มิ.ย. 2565
**หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จองไม่ปรากฎ ให้จองรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป**

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565
20 มิ.ย. 2565
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565

ประกาศการเลือกวิชาเลือกเสรีนักศึกษาภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1/2565
10 มิ.ย. 2565
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2565

ขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565
09 มิ.ย. 2565

กำหนดการลงทะเบียนสำหรับภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3/2564
11 เม.ย. 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู /ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศการเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป. (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3/2564
11 เม.ย. 2565

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 3/2564
29 มี.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู /ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศการเลือกวิชาเลือกเสรีนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
05 ม.ค. 2565
จองวิชาเลือกเสรีระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2565

ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 1/2565
06 ส.ค. 2563
(นศ. ที่ไม่ได้จอง สามารถจองได้ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

 

กำหนดการ

CALENDER   สิงหาคม 2565

 12 
 ส.ค. 
 หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
 19 
 ส.ค. 
 วันสุดท้าย ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา แบบเสียค่าปรับ เทอม 3/2564
 
 19 
 ส.ค. 
 วันสุดท้าย ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) ถอนรายวิชา ติดสัญลักษณ์ W เทอม 3/2564
 
 20 
 ส.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) 3/2564
 
 21 
 ส.ค. 
 สอบปลายภาคการศึกษา ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) 3/2564
 
 27 
 ส.ค. 
 วันเปิดภาคการศึกษา ภาคพิเศษ(วันเสาร์- อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 1/2565
 

Campus Tour  สิงหาคม 2565
คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)